Privacybeleid

HOE KOMEN PERSOONSGEGEVENS IN ONS BEZIT?

De gegevens komen in het bezit van Van Rengen door een online beveiligd contactformulier of door het ondertekenen van een overeenkomst. Ook kan het zijn dat dergelijke gegevens via mail of telefonisch worden opgevraagd/bezorgd.

WIE HEEFT TOEGANG TOT DE GEGEVENS, HOE WORDEN DEZE VERWERKT EN WAARVOOR WORDEN ZE GEBRUIKT?

Enkel gekwalificeerd personeel van Van Rengen heeft toegang tot deze gegevens. Derden krijgen in principe geen directe toegang tot deze gegevens, tenzij enkel de nodige contactgegevens voor een samenwerking met externe partners.

Van Rengen behoudt zich evenwel het recht voor om bepaalde overheidsinstellingen toegang (direct of indirect) tot de gegevens te bieden wanneer hiervoor de nodige legitimiteit bestaat. Zo kan Van Rengen bijvoorbeeld politiediensten toegang bieden tot de gegevens voor zover zij optreden binnen hun wettelijke opdracht van opsporing en vervolging van misdrijven. Thielemans bvba kan deze data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, aan de geschillenbeslechtingsinstelling met het oog op het voeren van een geschil.

De verwerking gebeurt uitsluitend in functie van de door Van Rengen aangeboden diensten (software, hardware, office 365, …). Zo kunnen uw gegevens bijvoorbeeld nagezien en verwerkt worden door personeel van Van Rengen wanneer u een domeinnaam of hosting wenst te transfereren naar een andere registrar of wanneer u deze wenst over te dragen aan een andere houder.

In het kader van de uitvoering van deze overeenkomst verwerkt Van Rengen persoonsgegevens. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven echter steeds vertrouwelijk en zullen niet ter beschikking van derden worden gesteld, tenzij we hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

E-mailadressen worden ook gebruikt om u op de hoogte te brengen van belangrijk nieuws of updates omtrent uw product, afgenomen dienst of onze werking, dit via nieuwsbrieven. Ook kan u zich te allen tijde uitschrijven voor deze nieuwsbrief, via een uitschrijven-optie onderaan de nieuwsbrieven.

Verder worden contactgegevens gebruikt voor facturatie doeleinden, om de boekhouding wettelijk in orde te brengen en u te kunnen contacteren of informeren.

WELKE GEGEVENS WORDEN BIJGEHOUDEN?

Van Rengen verwerkt de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers en kantoorinformatie) die nodig zijn voor de ontwikkeling van de software en de hieraan verbonden diensten. Er worden geen gevoelige gegevens opgevraagd of bijgehouden (zoals religieuze overtuigingen, politieke opinie, medische gegevens, …).

HOELANG WORDEN DE GEGEVENS BIJGEHOUDEN?

Gegevens worden voor onbepaalde duur bijgehouden, tenzij gevraagd wordt om alle gegevens te verwijderen (u heeft het recht om vergeten te worden), dit bijvoorbeeld wanneer u geen klant meer wenst te zijn bij Van Rengen en de samenwerking wenst stop te zetten.

HOE KUNNEN INCORRECTE GEGEVENS GECORRIGEERD WORDEN?

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, evenals het recht om verbeteringen aan te laten brengen aan uw gegevens indien deze foutief zijn. Deze kunnen te allen tijde opgevraagd worden aan Van Rengen. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op eenvoudig verzoek worden verbeterd. Indien gewenst, kan men dus op elk ogenblik vragen geschrapt te worden uit de verwerking die wij hebben aangelegd. Het volstaat een e-mail te versturen naar ons email adres met duidelijke vermelding van naam en email adres, om de schrapping te bekomen. Bij de opvraging van de gegevens wordt de identiteit van de persoon steeds nagevraagd, zodat gegevens niet zomaar doorgegeven worden aan eender wie.

U dient Van Rengen dan ook onverwijld op de hoogte te houden over iedere wijziging van naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers.

COOKIES

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw computer en mobiele apparaten opslaan wanneer u een website of een webshop gebruikt. Dat kunnen essentiële cookies zijn die nodig zijn om uw website te laten functioneren.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u terugvinden met behulp van de Helpfunctie van uw browser.

Meer info over het cookiebeleid kan nagelezen worden op de website van Van Rengen.

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.